Đầu bò, cam, xúpáp cho Winner / sonic

Đầu bò, cam, xúpáp cho Winner / sonic